Obowiązek informacyjny (RODO)

Szanowni Państwo, w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych, z dniem 25 maja 2018 r zaczyna obowiązywać Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). Poniżej znajdują się informacje o tym w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane osobowe.

§ 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ecochemicals Sp. z o.o. Zgórsko ul. Cicha 3, 26-052 Nowiny tel. 413301111.

§ 2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych Administrator zapewnia, że czynności wykonywane w zawiązku z przetwarzaniem i zabezpieczeniem danych osobowych są zgodne z Polityką Bezpieczeństwa Informacji (do wglądu w siedzibie firmy) oraz odpowiednimi przepisami prawa.

§ 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w takim zakresie, jaki jest niezbędny w celach związanych z wykonywaniem zleceń na podstawie zawartej (ustnej lub pisemnej) umowy. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy nie dłuższy niż jest to niezbędne do wykonania umowy, oraz do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilno-prawnych w tym postępowania egzekucyjnego (art. 5,6 ust.1 pkt e,f RODO) oraz celu archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie Art. 6 ust.1 lit. c RODO do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

§ 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

§ 5. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia informacji na kierowane wnioski.

§ 7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.

<< Powrót